1.پست پیشتاز: اگر سرعت در تحویل مرسوله پستی به گیرنده دارای اهمیت باشد ، فرستنده می تواند از این سرویس که دارای تعهد زمانی بوده و در بازه زمانی 1 روز برای مرسولات شهری و درون استانی و 2 الی 5 روز برای مراکز استان ها و سایر شهرستان ها توزیع می گردد، استفاده نماید. مشتری محترم می بایستی برای استفاده از این تعهد زمانی مرسوله خود را تا قبل از ساعت 11 صبح به باجه های پستی تحویل نماید. / هزینه ارسال درون شهری با پست پیشتاز : 25000 تومان

2.پست سفارشی : چنانچه فرستنده تمایل داشته باشد هنگام تحویل مرسوله به پست، قبض رسید دریافت نموده و هنگام تحویل مرسوله به گیرنده از وی امضاء اخذ شود، می تواند از این سرویس استفاده نماید./ هزینه ارسال درون شهری با پست سفارشی : 15000 تومان